Aktualności

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki

stanowisko urzędnicze 

REFERENT/PODINSPEKTOR/SPECJALISTA

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 22 stycznia 2020 roku

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce PRACA W GZEAS

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" realizowany w latach 2016 - 2020 ma na celu pomoc organom prowadzącym szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

W roku 2020 zakupy w ramach Programu wzbogaciły księgozbiór bibliotek szkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Zielonki o 2634 pozycje. Z zakupionych książek 38% stanowią lektury szkolne, a pozostałe 62 % - to nowości wydawnicze o różnorodnej tematyce i z różnych dziedzin wiedzy.

Poniżej lista szkół prowadzonych przez gminę Zielonki, którym w roku 2020 Wojewoda Małopolski udzielił wsparcia finansowego wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia:

 

Nazwa i adres szkoły

 

Całkowity koszt w zł

w tym z dotacji

(w zł i %)

w tym wkład własny

(w zł i %)

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice

15 000,00

12 000,00 (80%)

3 000,00

(20%)

Poniżej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki

15 000,00

12 000,00

(80%)

3 000,00

(20%)

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska

15 000,00

12 000,00

(80%)

3 000,00

(20%)

Szkoła Podstawa w im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach,

ul. Długa 72, 32-088 Owczary

5 000,00

4 000,00

(80%)

1 000,00

(20%)

Razem

50 000,00

40 000,00

(80%)

10 000,00

(20%)

 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi przystąpiła do ww. Programu w roku 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami §5 ust. 1 Uchwały Nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczną szkołę są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wydatkowania otrzymanej w 2020 roku dotacji, w terminie do 15 stycznia 2021 roku (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy GZEAS w Zielonkach ul. Galicyjska 17).

 

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych - otrzymana w 2020 roku dotacja w części niewykorzystanej do końca roku 2020, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zielonki w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

 

Wzór sprawozdania do pobrania znajduje się w zakładce: „pliki do pobrania” → kategoria: „dotacja-niepubliczne placówki”.

             W roku 2021 na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przeznaczono 490 780,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2018 roku – w terminie do 30 września 2020 roku wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 7 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku.

              Wójt Gminy Zielonki po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku, w dniu 18 grudnia 2020 roku stosownym zarządzeniem przyznał wsparcie finansowe na realizację ww. zadania- Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 18 grudnia 2020 roku do pobrania TUTAJ *pdf).

             Wspieranie rozwoju sportu w gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zielonki oraz zwiększenie dla społeczności lokalnej dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki może aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny, bilard, karate, pływanie oraz zajęcia taneczne.

 

13 grudnia 2020 r. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała gminie Zielonki tytuł Samorządowego Lidera Edukacji na okres kolejnych 12 miesięcy.

lider edukacji 2021


Tym razem program certyfikacyjny przeprowadzono i wyniki ogłoszono zdalnie ze względu na stan epidemii. Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw „Samorządowy Lider Edukacji” odbył się w tym roku po raz 10.  Jubileuszowa edycja towarzyszy ogólnopolskim obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Gala finałowa konkursu odbędzie się po ograniczeniu zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. Wtedy też organizatorzy planują przedstawić rozstrzygnięcie co do wyróżnień dodatkowych, w tym nadzwyczajnych - laureatów medalu edukacyjnego „Samorządowiec 30-lecia”.

Więcej informacji przeczytaj - tutaj *

TERMIN SKŁADANIA PRZEZ STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ ROZLICZENIA DOTACJI PRZYZNANEJ NA 2020 ROK

 

15 stycznia 2021 roku mija termin składania przez stowarzyszenia kultury fizycznej (kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe) rozliczenia wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu, na które gmina Zielonki przyznała dotacje finansowe w 2020 roku.

Rozliczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i  trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – pobierz (*pdf)

Informacja o zakończonych przetargach

W dniu 3 grudnia 2020 roku zostały zakończone ogłoszone w dniu 9 listopada 2020 roku przetargi :

- na dowóz 7  uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki

- na dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa i do Waganowic.

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Zielonki:

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach,

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach

wyłoniono następującego Wykonawcę, który w roku szkolnym 2020/2021 – od 01.01. do 25.06.2021 roku będzie realizował ww. zadanie:

ROYAL Alicja Rozumek

ul. Karola Darwina 4 K, 31-764 Kraków

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół specjalnych

oraz ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Krakowa i do Waganowic.

wyłoniono następującego Wykonawcę, który w roku szkolnym 2020/2021 – od 01.01. do 25.06.2021 roku będzie realizował ww. zadanie:

KONSORCJUM:

EBM MED

Centrum Szkoleń Specjalistycznych

i Promocji Zdrowia

Mariusz Baran

ul. Mochnackiego 39/24, 30-652 Kraków

Marcin Ulman, Usługi Transportowe

Widoma 32a, 32-095 Iwanowice

 

Wszelkie informacje dotyczące dowozów uczniów do szkół udzielane są pod numerem telefonu: 12/ 2850-490 wew. 109.

 

W związku z wypłatą stypendium socjalnego do dnia 31 grudnia 2020 roku, przypominamy o obowiązku złożenia faktur/rachunków/oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. Faktury będą stanowić podstawę do wypłaty należnego świadczenia. Każda faktura powinna być opisana wg określonego wzoru do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania /pomoc materialna o charakterze socjalnym. Wydatki podlegające rozliczeniu w szczególności dotyczą: zakupu podręczników, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia zamiennego po szkole lub na zajęcia WF oraz opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne na które uczęszcza uczeń, a także pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Przedstawione faktury powinny być wystawione za zakupy dokonane w okresie od 1 lipca 2020 r.

Faktury za zakupy dokonane przed 1 lipca 2020 r. nie będą rozliczane.