Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – w terminie do 15 stycznia 2020 roku (data wpływu do GZEAS w Zielonkach ul. Galicyjska 17) należy złożyć rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy Zielonki w 2019 roku, wg załącznika nr 5 do ww. uchwały. Ponadto, zgodnie z § 1 uchwały nr XLII/129/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj Małopolskiego z 2018 r. poz. 7048) cyt.”Organ prowadzący jednostkę, w przypadku otrzymywania dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, dokonuje odrębnego rozliczenia z wykorzystania tej dotacji do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 5 ..”

 

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych - otrzymana w 2019 roku dotacja w części niewykorzystanej do końca roku 2019, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zielonki w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Wzór sprawozdania do pobrania znajduje się w zakładce: „pliki do pobrania” → kategoria: „dotacja-niepubliczne placówki”.