Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki, jaki należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym. Wzór wniosku do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do ww. wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie matki/ojca/opiekuna prawnego o zameldowaniu na pobyt stały/tymczasowy na terenie gminy Zielonki - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o uczęszczaniu pozostałych dzieci z rodziny kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dziecka posiadającego rodzeństwo - pobierz Tutaj.

Informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria i liczba punktów określone w Uchwale nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki.