Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym, że uczniowie zamieszkali na terenie gminy Zielonki mogą ubiegać się o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł netto) oraz w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Wysokość stypendium szkolnego jest określona zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 164 z dnia 20 sierpnia 2020 roku do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania - pomoc materialna o charakterze socjalnym.

 

Kompletnie uzupełniony wniosek należy dostarczyć na dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach w terminie do dnia 15 września 2020 r.

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać:

- na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania - pomoc materialna o charakterze socjalnym;

- w sekretariacie szkół na terenie gminy Zielonki;

- w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 14, I pietro;

- bezpośrednio tutaj: *pdf, *doc.