Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 17 ) warunkiem otrzymania w 2021 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, jest przekazanie:

1) w terminie do 30 września 2020 roku - organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1- pobierz plik (*pdf), pobierz plik(*doc) do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI;

 

oraz

 

2) danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku