Aktualności

Egzaminy ósmoklasistów rozpoczęły się  we wszystkich szkołach na terenie gminy Zielonki. Do egzaminu przystąpiło łącznie 185 uczniów ósmych klas szkół podstawowych w Bibicach, Zielonkach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Owczarach. Uczniowie ósmych klas zmierzą się z egzaminem w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. W pierwszym dniu uczniowie zdają egzamin z języka polskiego, w drugim - z matematyki, zaś w trzecim z języka obcego nowożytnego, wybranego przez ucznia.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznają do dnia 31 lipca 2020 r. W tym samym czasie również szkoły otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Dobry wynik uzyskany z egzaminu ósmoklasisty to przepustka do wybranej szkoły ponadpodstawowej, dlatego życzymy naszym uczniom powodzenia na egzaminie, osiągnięcia jak najwyższych wyników na miarę swoich możliwości i kontynuacji dalszej edukacji w wymarzonej szkole.

W dniu 15 czerwca 2020 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021" - Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Dyrektora GZEAS w Zielonkach - pobierz tutaj. W wyniku konkursu pozyskanych zostało dodatkowe 29 miejsc w przedszkolach niepublicznych.

Przypominamy Rodzicom/prawnym opiekunom uczniów klas ósmych, że do dnia 18 czerwca 2020 r. można składać wnioski o Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2019/2020. Wzór wniosku do pobrania TUTAJ (pdf*, doc*)  lub na stronie https://gzeas.zielonki.org/pliki-do-pobrania/, w zakładce: Nagroda i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki lub w zewnętrznej skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno klientów jak i urzędników, kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonów:12 285-02-98, 12 285-04-90) lub e-mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny w dniu 4 czerwca 2020 roku zaktualizował wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków, klubów dziecięcych i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - do pobrania TUTAJ, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na stronie internetowej Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główne zmiany dotyczą min.:

  • zwiększenia liczebności grupy w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej z 12 do 16 dzieci (w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w grupie może zostać zwiększona nie więcej niż o 2 dzieci), 

  • zmniejszenia z 4 do 3 m2 na 1 dziecko i opiekuna minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy, zajęć dla dzieci w sali *,

  • w przypadku żłobków, klubów dziecięcych i instytucji opieki na dziećmi do lat 3 w jednej sali mogą przebywać 3 grupy po ośmioro dzieci, przy czym zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom i opiekunom z trzeciej grupy kontakt z pozostałymi grupami. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna *.

* - do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych, ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej znajdujących się.

W związku z tym, że liczba dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Zielonki, które wzięły udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli pierwszego wyboru, przewyższyła liczbę miejsc, jakim dysponują przedszkola (w tym 220 dodatkowych miejsc pozyskanych w przedszkolach niepublicznych), ogłoszono ponownie konkurs ofert w celu pozyskania dodatkowych 44 miejsc w przedszkolach niepublicznych.

Informujemy Rodziców, że z chwilą pozyskania dodatkowych miejsc, w terminie po 15 czerwca 2020 r. wznowimy wskazywanie miejsc w przedszkolach niepublicznych, w których dziecko będzie miało możliwość realizacji prawa do wychowania przedszkolnego na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych.

W dniu 19 maja 2020 r. ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”. 

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce "Zamówienia publiczne"/”Konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych”/"2020".

Termin składania ofert upływa w dniu 9 czerwca 2020 roku.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu).

W związku ze zniesieniem ograniczeń związanych z koronawirusem i uruchomieniem stopniowego powrotu uczniów do szkół, informujemy, że od dnia 25 maja 2020 roku po czasowym postoju, ponownie zostaje uruchomiony bezpłatny, zorganizowany dowóz dla uprawnionych do ww. dowozu uczniów do szkół na terenie naszej gminy.

Ponadto w tym samym terminie zapewniony zostaje również dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy miejskiej Kraków i do Waganowic.

W terminie do 21 maja 2020 roku Rodziców uczniów z terenu naszej gminy prosimy o kontakt w sprawie ww. dowozu z sekretariatami szkół, do których uczęszczają dzieci, a rodziców dzieci niepełnosprawnych prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach zajmującym się dowozem pod numerem 12/285-04-90 wew. 109, celem informacji o potrzebie dowozu dziecka.

Informacje od rodziców o planie skorzystania z ww. dowozów są niezbędne do prawidłowego zorganizowania funkcjonowania dowozu i zapewnienia odpowiedniego taboru transportowego.

Informujemy, że w ramach III etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem Rząd uruchamia kolejny etap stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół z zachowaniem zasad sanitarnych - szczegóły TUTAJ. Kalendarz zmian w szkołach podstawowych na terenie gminy Zielonki przedstawia się następująco: 

1) od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostaje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla:

  • dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy przedszkoli),
  • dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) od poniedziałku, 25 maja br.:

  • przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów w klasach I-III szkół podstawowych (w zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej,
  • uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16-18 czerwca br. będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. 

3) od poniedziałku 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W dniu 15 maja 2020 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej  opublikowało dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły do pobrania TUTAJ.