Aktualności

Ponieważ 30 kwietnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781), na mocy którego organ prowadzący przedszkola (wójt, burmistrz, prezydent) nie – jak wcześniej Rząd zapowiadał - może podjąć decyzję o ich otwarciu, po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej – a otrzymał nakaz otwarcia przedszkoli od środy 6 maja 2020 r. musimy z tym dniem otworzyć przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach na terenie gminy Zielonki.
Przeanalizowaliśmy ww. wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i MEN w tej sprawie (LINK) i staramy się uczynić wszystko, aby być z tym dniem gotowi organizacyjnie i technicznie do otwarcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Apelujemy jednak do Rodziców, aby w miarę możliwości dzieci, które mają zapewnioną opiekę pozostały w domach, bowiem stan epidemii nie ustał. Jesteśmy w sytuacji totalnego eksperymentu, dano nam bardzo mało czasu na spełnienie wszystkich wymogów; nie możemy zagwarantować, że pomimo podjętych przez organ prowadzący, dyrektorów i nauczycieli starań zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, nic się nie wydarzy.
Zatem proszę, aby dziecko, przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola było w pełni zdrowe, bowiem to jedynie Państwa odpowiedzialne podejście może zapobiec rozpowszechnieniu się epidemii. Również nikt z rodziny dziecka, z którym przebywa ono w jednym domu, nie może być na kwarantannie, ani tym bardziej chory.
Musimy zapewnić dzieciom reżim sanitarny. W jednej przedszkolnej grupie, stosując się do ww. wytycznych, opieką będzie można objąć maksymalnie do 12 dzieci (4 m² na dziecko). W pierwszej kolejności zapewnimy opiekę dzieciom rodziców pracujących: w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, w handlu, itp.
Warunkiem przyjęcia dziecka pod opiekę przedszkolną będzie dostarczenie do dyrektora placówki drogą e-mailową:
1.    pisemnego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego, w którym oświadczy, że: nikt z osób zamieszkujących wspólnie z dzieckiem nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji, a z chwilą wystąpienia takiej sytuacji rodzic/opiekun niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola i powstrzyma się z wysyłaniem dziecka do placówki; wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka; zapoznał się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2.    oświadczenia o zatrudnieniu i braku możliwości wykonywania pracy zdalnej (skan).
Wszystkie szczegółowe informacje otrzymają Państwo od dyrektorów jednostek oświatowych. Biorąc po uwagę fakt, że nadal jesteśmy w stanie epidemii, zapewniam Państwa, że dla mnie jako Wójta Gminy Zielonki, priorytetem zawsze było, jest i będzie bezpieczeństwo mieszkańców.

Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

Od 6 maja 2020 r. rząd umożliwił otwarcie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Decyzja o otwarciu placówki należy do organu prowadzącego po konsultacji z lokalną powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Szczegółowe informacje i wytyczne znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina

 

Zgodnie z decyzją Rządu od środy 6 maja 2020 roku organy prowadzące przedszkola mogą podjąć decyzję o ich otwarciu, po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej. Po analizie ww. wytycznych stwierdzono, że organizacyjnie i technicznie nie jest możliwe, aby publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach naszej gminy, były w pełni gotowe do uruchomienia 6 maja br. w zakresie zachowania wymaganego reżimu sanitarnego. Link do wytycznych do pobrania TUTAJ.

W tej sytuacji po konsultacji z Dyrektorami publicznych Szkół i Przedszkoli, Dyrektorem GZEAS w Zielonkach ustalono, że ostateczna decyzja co do otwarcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach zostanie podjęta po weekendzie majowym. Dyrekcje ww. placówek w tym czasie zasięgają też opinii rodziców w ww. sprawie. Biorąc pod uwagę fakt, że nadal jesteśmy w stanie epidemii, dla mnie jako Wójta Gminy Zielonki, priorytetem zawsze było, jest i będzie bezpieczeństwo mieszkańców, w tym tych najmłodszych.

Wójt Gminy Zielonki

Bogusław Król

Nagrody i Stypendia Sportowe Gminy Zielonki za osiągnięcia sportowe w roku 2019 zostały przyznane trenerom i zawodnikom za wysokie wyniki sportowe. Łączna kwota przyznanych w 2020 roku nagród i stypendiów to 87 045,00 zł. Spośród wszystkich złożonych 55 wniosków przyznano 23 Nagrody Sportowe Gminy Zielonki, w tym dla 3 trenerów oraz 24 Stypendia Sportowe Gminy Zielonki.  

 

Czytaj więcej...

Z uwagi na stan epidemii wywołanej koronawirusem wyłączenie bezpośredniej obsługi zarówno pracowników jednostek obsługiwanych jak i mieszkańców gminy przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach zostaje przedłużone od dnia 26.04.2020 r. do odwołania.  

Prosimy kontaktować się z GZEAS w Zielonkach tylko telefonicznie, za pomocą e-maila: gzeas@zielonki.pl oraz poprzez e-puap: /m7yo1y17cc/SkrytkaESP. 

Ponadto przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można zostawić wnioski, podania, dokumenty, faktury w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści jednoznacznej informacji o treści: proszę o przesłanie potwierdzenia i podanie adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres e-mail w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.


Dyrektor GZEAS w Zielonkach

8 kwietnia 2020 r. gmina Zielonki złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, w ramach którego planowany jest zakup 26 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli ze szkół publicznych i niepublicznych z obszaru gminy. Obecnie czekamy na podpisanie umowy. Po otrzymaniu środków finansowych z Ministerstwa Cyfryzacji przystąpimy do zakupu sprzętu i przekażemy go dyrektorom szkół, aby za ich pośrednictwem jak najszybciej trafił do uczniów i nauczycieli.

W ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030 zapraszamy mieszkańców gminy Zielonki do wypełniania Ankiety, która pozwoli ocenić zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich 10 latach, a także wyznaczyć priorytetowe kierunki działania na kolejne lata dla gminy Zielonki. Ankietę wypełnia się elektronicznie i anonimowo, do pobrania TUTAJ lub na stronie internetowej GMINY ZIELONKI.

Termin wypełnienia Ankiety został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

10 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 657).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ lub na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

W ww. rozporządzeniu m.in. ustalono że.:

  • w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej został upoważniony do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat o nowych terminach egzaminów zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego,
  • nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów jednostek systemu oświaty. W rozporządzeniu wprowadzono rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r., a także powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż dnia 31 sierpnia 2021 r.