Aktualności

Z uwagi na stan epidemii wywołanej koronawirusem wyłączenie bezpośredniej obsługi zarówno pracowników jednostek obsługiwanych jak i mieszkańców gminy przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach zostaje przedłużone od dnia 14.04.2020 r. do 24.04.2020 r.  

Prosimy kontaktować się z GZEAS w Zielonkach tylko telefonicznie, za pomocą e-maila: gzeas@zielonki.pl oraz poprzez e-puap: /m7yo1y17cc/SkrytkaESP. 

Ponadto przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można zostawić wnioski, podania, dokumenty, faktury w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści jednoznacznej informacji o treści: proszę o przesłanie potwierdzenia i podanie adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres e-mail w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.


Dyrektor GZEAS w Zielonkach

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” przekaże samorządom 186 mln zł na zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów i nauczycieli. Nabór wniosków jest otwarty i potrwa od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.

Gmina Zielonki w ramach ww. programu może otrzymać maksymalnie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletów wraz z oprogramowaniem dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli ze szkół z obszaru gminy, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Obecnie ustalane są parametry sprzętu i oprogramowania, co pozwoli nam na złożenie kompletnego wniosku do ww. projektu grantowego.

W związku ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń opiekunów dzieci niepełnosprawnych do zwrotu kosztów przejazdu dzieci do szkół i przedszkoli w miesiącu marzec 2020 roku, przypominamy o obowiązku złożenia ww. oświadczeń w terminie do dnia

5 kwietnia 2020 roku.

W związku z czasowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi pracowników jednostek obsługiwanych oraz mieszkańców przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić ww. dokumenty w formie papierowej lub można je przesłać za pomocą e-maila: gzeas@zielonki.pl, faxem oraz poprzez e-puap.

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – organ prowadzący składa do piątego dnia każdego miesiąca roku udzielenia dotacji, informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

W kwietniu 2020 r. powyższą informację ( w związku z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów przez GZEAS w Zielonkach), należy złożyć w określonym w uchwale terminie, za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Ponadto, przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej.

Czytaj więcej...

Z uwagi na stan epidemii wywołanej koronawirusem, informuję, że od dnia 26 marca  do  dnia 10 kwietnia 2020 br zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa zarówno pracowników jednostek obsługiwanych jak i mieszkańców gminy przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach.  

W ww. dniach prosimy kontaktować się z GZEAS w Zielonkach tylko telefonicznie, za pomocą e-maila: gzeas@zielonki.pl oraz poprzez e-puap. Ponadto przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić, w sprawach niecierpiących zwłoki, wnioski/podania/dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku/podania/dokumentu, uprzejmie prosimy o wskazanie w jego treści jednoznacznej informacji o treści: proszę o przesłanie potwierdzenia i podanie adresu email lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia zostanie przesłane na wskazany adres e-mail w formie skanu lub formie papierowej na nr fax.


Dyrektor GZEAS w Zielonkach

 

Wójt Gminy Zielonki przypomina organom prowadzącym formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, że zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2020 roku Państwo zobowiązani do całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) ww. placówekw dniach od 12  marca 2020 roku do odwołania.

związku z powyższym oraz w trosce o swoich wychowanków ich rodziców/opiekunów prawnych, a także pracowników Państwa placówek należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń podjętych przez odpowiednie służby.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 7 marca 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

POLECENIE Nr 15/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych do pobrania TUTAJ.

Wiadomo już, że okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej jednostek oświaty został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r. W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, każdy dyrektor szkoły i przedszkola na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) od dnia 25 marca 2020 r. zobowiązany jest do organizacji i realizacji zadań danej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Taki sposób nauczania prowadzony jest w naszych przedszkolach i szkołach od początku zawieszenia zajęć, jednakże nowe przepisy nakładają na dyrektorów, obowiązek przekazania

Czytaj więcej...

W związku z wypłatą stypendium socjalnego do dnia 31 marca 2020 roku, przypominamy o obowiązku złożenia faktur/rachunków/oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terminie do dnia 27 marca 2020 r.

W związku z czasowym wyłączeniem bezpośredniej obsługi pracowników jednostek obsługiwanych oraz mieszkańców przy wejściu do budynku GZEAS w Zielonkach umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić ww. dokumenty w formie papierowej lub można je przesłać za pomocą e-maila: gzeas@zielonki.pl, faxem oraz poprzez e-puap.

Faktury będą stanowić podstawę do wypłaty należnego świadczenia. Każda faktura powinna być opisana wg określonego wzoru do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania /pomoc materialna o charakterze socjalnym. Wydatki podlegające rozliczeniu w szczególności dotyczą: zakupu podręczników, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia zamiennego po szkole lub na zajęcia WF oraz opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne na które uczęszcza uczeń, a także pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Przedstawione faktury powinny być wystawione za zakupy dokonane w okresie od 1 stycznia 2020 r. Faktury za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. nie będą rozliczane.