Aktualności

Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla uczniów zamieszkałych w danym obwodzie szkoły, której organem prowadzącym jest gmina Zielonki. Wzór zgłoszenia do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce: pliki do pobrania rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

Do ww. zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/ojca/ opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki - pobierz tutaj

 

Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki, jaki należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym. Wzór wniosku do pobrania bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do ww. wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie matki/ojca/opiekuna prawnego o zameldowaniu na pobyt stały/tymczasowy na terenie gminy Zielonki - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz Tutaj,
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o uczęszczaniu pozostałych dzieci z rodziny kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dziecka posiadającego rodzeństwo - pobierz Tutaj.

Informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria i liczba punktów określone w Uchwale nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki.

W dniu 14 stycznia 2020 r. ogłoszony został  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”. 

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ lub bezpośrednio na BIP-ie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce "Zamówienia publiczne"/”Konkurs ofert na miejsca w przedszkolach niepublicznych”.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2020 roku.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2019.409 z późn.zm.) żłobki oraz podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z tym obowiązkiem na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia będzie udostępniony formularz do złożenia sprawozdania – RKZ-4. Formularz ten będzie dostępny – analogicznie jak pozostałe wnioski i formularze – po zalogowaniu profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. winno być sporządzone i przekazane gminie Zielonki w postaci elektronicznej, za pomocą PIU Emp@tia. Termin przekazania sprawozdania upływa 31 stycznia 2020 r.

 

Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2019 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, pobierz TUTAJ.

 

Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Z powyższymi terminami można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub w zakładce pliki do pobrania/rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej.

Jednocześnie informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, pobierz  TUTAJ.

Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – w terminie do 15 stycznia 2020 roku (data wpływu do GZEAS w Zielonkach ul. Galicyjska 17) należy złożyć rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy Zielonki w 2019 roku, wg załącznika nr 5 do ww. uchwały. Ponadto, zgodnie z § 1 uchwały nr XLII/129/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj Małopolskiego z 2018 r. poz. 7048) cyt.”Organ prowadzący jednostkę, w przypadku otrzymywania dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, dokonuje odrębnego rozliczenia z wykorzystania tej dotacji do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 5 ..”

 

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych - otrzymana w 2019 roku dotacja w części niewykorzystanej do końca roku 2019, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zielonki w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Wzór sprawozdania do pobrania znajduje się w zakładce: „pliki do pobrania” → kategoria: „dotacja-niepubliczne placówki”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy o możliwości ubiegania się o ww. gratyfikacje sportowe. Kompletnie uzupełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.

 

Wnioski można pobrać:

  • na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania – Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki

  • w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 14, II piętro;

  • bezpośrednio tutaj.

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 14 lub pod numerem tel. 12 285 02 98 wew. 111.