Aktualności

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 16 października 2019 r.

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce PRACA/ 2019/ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent ds. płac (2 etaty) w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 11 października 2019 roku.

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce PRACA/ 2019/ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. płac (2 etaty).

Ze względu na pojawienie się aktualizacji w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wprowadzono do kalendarza roku szkolnego 2019/2020  zmianę dotyczącą nowych terminów ww. egzaminu TUTAJ. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty dostępny jest także na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf

 

W związku ze zmianą załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy pobierz plik, ulega zmianie termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz termin otwarcia ww. ofert.

 

Termin składania ofert: 20 września 2019 r. godz. 9:00

 

Termin otwarcia ofert przetargowych: 20 września 2019 r. godz. 9:15.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww zmian można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub bezpośrednio tutaj.

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) warunkiem otrzymania w 2020 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, jest przekazanie:

1) w terminie do 30 września 2019 roku - organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1( pobierz*pdf, pobierz*doc) do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZIELONKI;

 

oraz

 

2) danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 roku.

 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2019/2020. Pomoc materialna będzie udzielana zgodnie Regulaminem udzielania pomocy materialnej do pobrania w zakładce pliki do pobrania – pomoc materialna o charakterze socjalnym. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie, u których dochód na jednego członka rodziny netto, nie przekracza kwoty 528 zł. miesięcznie. Wysokość stypendium szkolnego zgodnie z uchwałą określa Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania – pomoc materialna o charakterze socjalnym. Kompletnie uzupełniony wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul, Galicyjska 17, 32 -087 Zielonki.

Termin składania wniosków: do 15 września 2019 r.

Wnioski można pobrać:

  • na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania – pomoc materialna o charakterze socjalnym;

  • w sekretariatach szkół na terenie gminy Zielonki;

  • w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 5, II piętro;

  • bezpośrednio tutaj.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, II piętro, tel. 12 285 02 98 wew. 111

W dniu 06 września 2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań przesiewowych dzieci w kierunku wczesnego wykrycia zaburzeń słuchu i wad wymowy, przeprowadzeniu terapii logopedycznej, przeprowadzeniu szkolenia pielęgniarek/higienistek szkolnych, przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz przeprowadzeniu spotkań edukacyjno-informacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz wychowawców a także sporządzeniu pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych badań – w podziale na etapy:

1. Etap nr 1 – Badanie przesiewowe słuchu,

2. Etap nr 2 – Badanie przesiewowe mowy.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2019 roku o godz. 10:00.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat ww przetargu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach lub bezpośrednio tutaj.