Aktualności

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 kontynuowany będzie dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz zwrot rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych.

W związku ze zmianą przepisów prawnych - zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice - podstawa prawna: art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 910).

W związku z powyższym wprowadzone zostały NOWE wzory wniosków:

Wnioski można składać: na Dzienniku Podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki lub za pomocą e-maila podpisanego podpisem kwalifikowanym na adres skrzynki: gzeas@gzeaszielonki.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /m7yo1y17cc/SkrytkaESP.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno klientów jak i urzędników, kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym p. Izabela Burda możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonów: 12 285-02-98, 12 285-04-90 wew. 109) lub e-mailowym (izabela.burda@gzeaszielonki.pl).

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku realizacją projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Projekt skierowany jest do zamieszkujących w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym) rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka/opieką nad dzieckiem do lat 3 lub rodziców wchodzących na rynek pracy, którzy w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3, tj. rodziców pozostających bez pracy lub przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, oraz do rodziców pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Nabór do projektu trwa: od 8 lipca 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00

Szczegółowe informacje można uzyskać: na stronie internetowej ROPS - www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23 (dyżur dot. ogłoszonego naboru od pon. do pt. w godz. 12:00 – 16:00), kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7 lub kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki

stanowisko urzędnicze 

REFERENT/PODINSPEKTOR/SPECJALISTA

DS. OBSŁUGI DZIENNIKA PODAWCZEGO

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 15 lipca 2020 roku

Ze szczegółami naboru można zapoznać się bezpośrednio TUTAJ lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkach w zakładce praca: https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,a,1783677,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-referent.html

Przypominamy Rodzicom/prawnym opiekunom uczniów klas IV-VII, że do dnia 15 lipca 2020 r. można składać wnioski o Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2019/2020. Kryteria uprawniające do otrzymania ww. Stypendium reguluje Uchwała nr XLI/71/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 sierpnia 2018 r. - do pobrania TUTAJ.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ lub na stronie https://gzeas.zielonki.org/pliki-do-pobrania/, w zakładce: Nagroda i Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki lub w zewnętrznej skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno klientów jak i urzędników, kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonów:12 2850298, 12 2850490) lub e-mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Informujemy i przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2020 roku zgodnie z art. 9 b ust. 3 Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2215) organ prowadzący szkoły przyjmuje wnioski nauczycieli o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki lub w zewnętrznej skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.

Egzaminy na ww. stopień nauczyciela w gminie Zielonki odbędą się w drugiej połowie sierpnia 2020 roku. Każdy nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zostanie poinformowany o terminie i miejscu przeprowadzenia ww. egzaminu na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia ww. komisji egzaminacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno klientów jak i urzędników, kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonów:12 285-02-98, 12 285-04-90) lub e-mailowym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki zostały przyznane absolwentom, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

 

W związku z wprowadzeniem w Polsce szeregu ograniczeń spowodowanych zapobieganiem rozpowszechnianiu się COVID -19 zmianie uległa również organizacja pracy szkół. Zmiana sposobu nauczania na nauczanie zdalne była trudnym wyzwaniem zarówno dla Uczniów jak i Nauczycieli i Rodziców. Zaistniała sytuacja zakłóciła ósmoklasistom i ich Nauczycielom harmonijny i rytmiczny proces dydaktyczny związany z zakończeniem nauki w szkole podstawowej. Dzięki zaangażowaniu i pełnej poświęcenia pracy Dyrektorów szkół i Waszych Nauczycieli w nowych warunkach funkcjonowania szkoły, potrafiliście sprostać nowemu wyzwaniu zdobywania wiedzy metodami kształcenia na odległość. Przystąpiliście do egzaminu ósmoklasisty i wszyscy ukończyliście szkołę podstawową. Dziękuję Waszym Rodzicom za wyrozumiałość i wspieranie działań szkoły.

W związku zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 absolwentom, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie, przyznane zostały Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki.

Przykro mi, ale z powodu wprowadzonych zaleceń sanitarnych nie jest możliwe, abym osobiście mógł wręczyć te Nagrody. Dyrektorzy szkół przekażą Wam listy pochwalne, których wręczenie osobiste byłoby dla mnie wielką przyjemnością tym bardziej, że opuszczacie mury naszych szkół, w których przez osiem lat codziennie zdobywaliście wiedzę.

Wszystkim ósmoklasistom gratuluję ukończenia szkoły podstawowej i życzę realizacji dalszych planów edukacyjnych. Niech wspomnienia lat spędzonych w naszych szkołach pozostaną z Wami na długo.

 

Wójt Gminy Zielonki

(-) Bogusław Król

 

 

 

W związku z wypłatą stypendium socjalnego do dnia 30 czerwca 2020 roku, przypominamy o obowiązku złożenia faktur/rachunków/oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. Faktury będą stanowić podstawę do wypłaty należnego świadczenia. Każda faktura powinna być opisana wg określonego wzoru do pobrania tutaj lub w zakładce pliki do pobrania /pomoc materialna o charakterze socjalnym. Wydatki podlegające rozliczeniu w szczególności dotyczą: zakupu podręczników, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia zamiennego po szkole lub na zajęcia WF oraz opłat za dodatkowe zajęcia edukacyjne na które uczęszcza uczeń, a także pokrycia kosztów związanych z udziałem ucznia w wycieczkach szkolnych (realizowanych zgodnie z podstawą programową). Przedstawione faktury powinny być wystawione za zakupy dokonane w okresie od 1 kwietnia 2020 r. Faktury za okres od 01.09.2019 r. do 30.03.2020 r. nie będą rozliczane.

Jednocześnie prosimy, aby w związku ze zdalnym nauczaniem w ostatnim kwartale, szczegółowo opisać w jaki sposób wskazany na fakturze artykuł został wykorzystany w związku z nauką on line (szczególne w przypadku zakupów związanych ze strojem sportowym na zajęcia WF czy płatnościami za zajęcia dodatkowe).

Faktury należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 - 087 Zielonki lub w zewnętrznej skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku.

W związku z trwającym stanem epidemicznym oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno klientów jak i urzędników, kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonów:12 285-02-98, 12 285-04-90 wew. 111) i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (np. maseczka, dezynfekcja rąk).