Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach

Wstęp deklaracji

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, zwanej dalej GZEAS w Zielonkach.

Data publikacji strony internetowej GZEAS w Zielonkach:  2014-03-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa GZEAS w Zielonkach jest nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności poniżej:

  • treści informacji zamieszczonych na stronie internetowej GZEAS w Zielonkach w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo i nagrań treści w polskim języku migowym, ani nie są dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej GZEAS w Zielonkach prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor GZEAS w Zielonkach – Anna Soblik,

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 285-02-98 wew. 103.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, zwanego dalej GZEAS w Zielonkach jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, pozwala na bezpieczne korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami. Po prawej stronie wejścia do ww. budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca ominięcie schodów. Siedziba GZEAS w Zielonkach znajduje się na I piętrze budynku.
  2. Ciągi komunikacyjne i korytarze siedziby GZEAS w Zielonkach pozwalają na korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Ponadto na parterze budynku znajduje się winda, która umożliwia wjazd na I piętro budynku, gdzie znajduje się siedziba GZEAS w Zielonkach (winda nie jest w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami).
  3. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wejście z ominięciem schodów. W siedzibie GZEAS w Zielonkach znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Siedziba GZEAS w Zielonkach nie jest wyposażona w pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille, oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących i informacji głosowej.
  4. Przed budynkiem, w którym siedzibę ma GZEAS w Zielonkach w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do wszystkich pomieszczeń GZEAS w Zielonkach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W siedzibie GZEAS w Zielonkach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego, ani on-line.

Aplikacje mobilne:

GZEAS w Zielonkach nie posiada aplikacji mobilnych.