Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. Z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki,  telefon: 12 285-02-98 fax: 12 285-02-98 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora;

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  wykonania   zadań dotyczących opieki  i organizacji i realizacji procesu edukacji dla dzieci  i młodzieży wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1457 z późn. zm), ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 409), zgodniez art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych - w zależności od prowadzonej dokumentacji - od 5 do 25 lat;

  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu;

  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

   a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

   b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

   c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

   danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

   osobowych (RODO).

  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3;
  9. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
              a)  podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,

   b)  podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

    

    

Klauzule informacyjne 

Obowiązek informacyjny stosowany w przypadku gdy:

1) podstawą prawną przetwarzania jest umowa - pobierz*

2) podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa - pobierz*

 

Inspektor Ochrony Danych

Z dniem 2 stycznia 2019 roku Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach wyznaczył Pana Adama Ziemińskiego na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach.

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Zielonkach w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Zielonkach. - pobierz*

 

Monitoring wizyjny w GZEAS w Zielonkach

Monitoring wizyjny na terenie budynku Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ma na celu między innymi zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa interesantów oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie budynku Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach oraz klauzulę informacyjną znajdą Państwo poniżej w załącznikach.

 - Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny - pobierz*

- Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Zielonkach z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i ekploatacji monitoringu wizyjnego na terenie budynku Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Zielonkach - pobierz*