Wykaz dziennych opiekunów

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm):

1. Dziennych opiekunów mogą zatrudniać gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania go do wykazu dziennych opiekunów, a w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy do poinformowania organu prowadzącego wykaz.

3. Wykaz dziennych opiekunów na terenie gminy Zielonki prowadzi Dyrektor GZEAS w Zielonkach (wykaz znajduje się w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach przy ul Galicyjskiej 17).

4. Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej GZEAS w Zielonkachi. Wykaz jest także publikowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

5. Wpis do wykazu jest bezpłatny.

6. Nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Dyrektor GZEAS w ZIelonkach.

Wpis do wykazu dziennych opiekunów:

  • Aby uzyskać wpis do wykazu należy złożyć wniosek w postaci elektronicznej 
  • Aby wykreślić dziennego opiekuna z wykazu należy złożyć wniosek o wykreślenie z wykazu w postaci elektronicznej 

 

Wykaz dziennych opiekunów jest aktualizowany na bieżąco i znajduje się na BIP-ie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Zielonkach pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,m,307693,wykaz-dziennych-opiekunow.html

 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 

1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania opiekuna dziennego określa Rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.), a także informacje zawarte przez Ustawodawcę na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/