Żłobki i kluby dziecięce

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.).

W chwili obecnej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Dyrektora GZEAS w Zielonkach, wpisane są 3 niepubliczne żłobki:

  1. NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KUBISIOWY OGRÓD W Węgrzcach ul. A3 nr 16, 32-088 Węgrzce, http://kubisiowyogrod.pl/
  2. NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MALUSZKOWO w Węgrzcach ul. B4 nr 44A, 32-088 Węgrzce, http://www.bajkolandia2.edu.pl/
  3. NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK Uniwersytet Malucha - Żłobek Montessori w Zielonkach, ul. Galicyjska 16, 32-087 Zielonki

 Rejestr jest aktualizowany na bieżąco  i znajduje się na BIP-ie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach pod adresem: 

   https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,m,307691,rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.html

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z poźn.zm.)
  • Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2014 r. - w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcych (Dz. U. z 2014, poz.925 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 368)
Czytaj więcej...

Obowiązek podmiotu wpisanego do rejestru w przypadku zmiany danych

Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Zielonki jest zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach danych wykazanych we wniosku lub dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. z 2018 r Dz. U. poz. 603 z późn. zm.), w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.